Posts in tag

สรรพากร


ถ้าอยากเช็คปันผลย้อนหลัง หรือต้องการเอาหลักฐานการได้ปัน …

ก่อนจะเริ่มลดหย่อนภาษี ต้องเข้าใจก่อนว่าเราทำไปเพื่ออะไ …