Posts in tag

ภาษีมูลค่าเพิ่ม


ซึ่งสรุปได้ว่า ยังคงภาษีไว้ที่อัตรา 6.3% และจะถูกปรับใช …

  วันนี้มี ART BOOK น่ารักๆ จากสรรพากร มาอธิบายเรื …