Posts in tag

ดอกเบี้ยสูง


ถ้าเก็บเงินเดือนละ 5,000ใส่บัญชีออมทรัพย์ที่ได้ 2% กี่ป …

อย่างที่หลายๆคนรู้กันว่าช่วงนี้ ดอกเบี้ยทั่วโลกนั้นต่ำต …